ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް

މަޖިލީހުން އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ ބެލުން، ބައްސާމް އާއި އާޒިމްގެ ޒާތީ ކޯޅުމެއްބާ؟

ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް، އިންތިހާބު ބޭއްވީ އެފްއޭއެމް އާއި ފީފާގެ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް: ބައްސާމް

ވަން ފޮޓޯ : މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއިން އެފްއޭއެމް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

މިއަދު 10:00 ގައި މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ބައްސާމް ހާޒިރު ކުރަނީ

ފީފާ އިން ވެސް އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަނެ ބައްސާމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އެފްއޭއެމަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރުންނަށް އޭއެފްސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މިދިޔަ ދައުރުގައި އަންހެން ލީގު ނުބޭއްވި ދިއުމުން ހިތާމަކުރަން، އަންނަ އަހަރު މުބާރާތް ބާއްވާނަން: ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވަނީ ސީއެންއެމްގެ ނޫސްވެރިން އަދި ހަތްދުވަސް ނުފުރޭކަމަށް!

އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަޔަކީ މަޖިލީހަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން: ބައްސާމް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބަކީ ބާތިލް އިންތިހާބެއްކަން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވާން ޖެހޭ: އަލީ އާޒިމް

1

ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްދޭން އެދިފައިވަނިކޮށް ކޮންގްރެސް ބާއްވައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ބައްސާމް ހޮވައިފި

މެންބަރު އާޒިމް: އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައްސާމް ބައިވެރިވެފައިވޭ، ތަހުގީގު ލަސްވަނީ ކީއްވެ؟

« 1