ބ. ދަރަވަންދޫ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކުރީ ޕޮލިސް އިންޓެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހެއް!

ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ދަރަވަންދޫގައި، އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިލީސް ސާމްޕަލް ނުލިބެނީސް ކަރަންޓީނުން ނުކުތް ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ދަރަވަންދޫ މޮނީޓަރިން އަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތާއި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދަރަވަންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ބ. ދަރަވަންދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ދަރަވަންދޫގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން އެލްއެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

މާފަރާއި ތިމަރަފުއްޓާއި ދަރަވަންދޫ އަދި އިފުރު އެއާޕޯޓް ހޯމަ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވާނެ: ރިޒްވީ

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ނަސޭހަތްދީ، ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރަން އަންގަނީ

ދަރަވަންދޫގައި ދެބޭން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކެއްގެ އަތަށް ކަތުރެއް ހަރާލައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް 19 : ދަރަންވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ފުރަން ދިޔަ ދެ މީހެއްގެ ގައިން އަލާމާތްތައް ފެނި އެކަހެރިކޮށްފި

2

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް 30،000 ވަނަ ފުލައިޓް ޖައްސައިފި