ޚަބަރު

ދުވާފަރާއި ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ރިފާ ހަލީލު

ރ. ދުވާފަރާއި ބ. ދަރަވަންދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓިސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

ދުވާފަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 39،135 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 231 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓު ޖެޓީއެއް ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 11.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 59.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • 1,843 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ބަނދަރު ފުންކުރާނެ
 • 30,504 ކިއުބިކް މީޓަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބަނދަރުގެ ބޭސިން ފުންކުރާނެ
 • 352 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮއްޓެއް ޖަހާނެ
 • 83 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޖަހާނެ
 • 24 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން ޖަހާނެ
 • 248 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓކާއި ސްކޯރިން އެޕްރޮންއެއް ޖަހާނެ
 • 2 ނެވިގޭޝަން އެއިޑް ގާއިމުކުރާނެ
 • 74 މޫރިން ރިންގް އަދި 34 މޫރިން ބޮއި ހަރުކުރާނެ
 • އެކްސެސް ޕްލެޓްފޯމެއް އަޅާނެ
 • 140×2 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހަދާނެ
 • 10 މަގު ބައްތި ހަރުކުރާނެ
 • 2,104 އަކަ މީޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓް ހަދާނެ