އާޒިމާ ޝުކޫރު

އާޒިމާގެ މައްސަލައިގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަން ސާބިތުކުރަން، އާޒިމާއާ ދެކޮޅަށް 31 ހެކި ހުށަހަޅައިފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާގައި ހެކި ހުށައެޅުމަށް 10 ދުވަސް ދީފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އާތިފާ އާއި އާޒިމާގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

އާޒިމާގެ މައްސަލަ: ފަނޑިޔާރު ތަނާޒުލްވެވަޑައިގެންނެވީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

އާޒިމާގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގެންފި

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި މަނީލޯންޑާއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު

އާޒިމާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުން މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މަނީލޯންޑާއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

« 1