އާޒިމާ ޝުކޫރު

އާޒިމާގެ ދެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ކަނޑައަޅައިފި

އާޒިމާގެ މައްސަލައިގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އާޒިމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ، ވިދާޅުވީ ތިން އަހަރުވީ އިރުވެސް ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް!

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ހައިކޯޓް

ނިހާޔަތަށް އާޒިމާގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ: ހައި ކޯޓު

އާޒިމާގެ މައްސަލައިގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަން ސާބިތުކުރަން، އާޒިމާއާ ދެކޮޅަށް 31 ހެކި ހުށަހަޅައިފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާގައި ހެކި ހުށައެޅުމަށް 10 ދުވަސް ދީފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

އާޒިމާއަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އާތިފާ އާއި އާޒިމާގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

« 1