އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ ލޮރީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ލޮރީއަކުން ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް

1

ފޭދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ނުބައި އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން އޭއީއެޗްގައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

އައްޑޫގައި ސައިކަލުން ވެއްޓުނު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 291 އަށް

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރުން ބޮޑުބައެއް ކަފައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީންވެސް ބަލަނީ

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލާނަން، ނަސްރީނާއަށް ދިމާވި ކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ނައިބު ރައީސް

1

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކަފައިގެންގޮސް ވީދިފައި، ލިބުނު ދަރިފުޅު އުރައިނުލެވި މިހާރު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

7
« 1