އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 291 އަށް

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރުން ބޮޑުބައެއް ކަފައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީންވެސް ބަލަނީ

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލާނަން، ނަސްރީނާއަށް ދިމާވި ކަމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ނައިބު ރައީސް

1

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރު ކަފައިގެންގޮސް ވީދިފައި، ލިބުނު ދަރިފުޅު އުރައިނުލެވި މިހާރު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

7

ކޮވިޑުގައި އަައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ އަދަދު 257 އަށް

ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ވިއްސުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ މަރުވީ ކޮނޑު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން: އޭއީއެޗް

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 247 އަށް

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 243 އަށް

އައްޑޫގައި ޒަހަމުކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

ހިތަދޫން ޒަހަމުކޮށްލި މީހާ އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި، 3 ދުވަސް ވީއިރު އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

« 1