އައްޑޫ ސިޓީ

މާލޭ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި މުއިއްޒުއަށް، ބާކީ ތިން ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

1

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރާނީ ވަކި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި: ލަތީފް

އައްޑޫގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ލަތީފުގެ ތަސައްވަރު

އައްޑޫ ސިޓީ އެދޭ ބަދަލަށް ލަތީފު

ރައްޔިތުން ހޮވާ މީހަކީ ތަސައްވަރެއް އޮތް މީހަކަށް ވާން ޖެހޭ: ލަތީފު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތެލުގެ ރިޒާވެއް ގާއިމު ކުރާނަން: ލަތީފު

އައްޑޫގައި ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ސ. މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ސަރަހައްދީ ޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ސ. ހިތަދޫ އިހުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

« 1 ...