އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

އައްޑޫން ކޮވިޑުގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާތަކެއް ހުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 243 އަށް

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 242 އަށް

ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 241 އަށް

ކުއްޖަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އަންނަ މާޗް މަހު ހުޅުވޭނެ: އިމްރާން

އައްޑޫގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 233 އަށް

އައްޑޫގައި ހުންނަ، މެންބަރު އަސްލަމްގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

« 1 ...