އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްގެ ދަންމަރު ޝާހިދުގެ އަތްޕުޅަށް

ވަން ފޮޓޯ: ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން މި ސަރުކާރުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ: ޝާހިދު

އެފްޓީއޭއިން ރާއްޖެއަށް ވާނީ ފައިދާ، އުންމީދަކީ އަވަހަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން: ވަންގް ޔީ

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ތަސައްވުރު: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

1

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ތިމާވެއްޓަށް ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

ފެނުގެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ނުހޯދައި ހިދުމަތްތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ: ޝާހިދު

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސްކޫލް ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް އާއި އދ. ގެ ރައީސް ޝާހިދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ރައީސަށް ނިއު ޔޯކުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޝާހިދު

« 1