One Photos - uo8zUqDPZZIcMk4TdtX5rFf7B.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - CkzueHy1PErovALh9d8ht3Jlq.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 8fB4ie5Hl7u7zXUzcR0nFgF8v.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ސަލާމްކުރައްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - qvcqAcraoFVWuwASgpj9lqmNG.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ސަލާމްކުރައްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - PfY6yg93oOa27PqAG1xrv5MgL.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އިއްޒަތްތެރިން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ވަންގް ޔީ ސޮއިކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - dvGzfZt9rXq9bT8BDGxBLhoTG.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އިއްޒަތްތެރިން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ވަންގް ޔީ ސޮއިކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - o95kVrxIYXpqgrz1kdC1YdTxt.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 8LKjdDchKoD0zVQsUi5jGjw84.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - qvbufG5OzzXsujQozxeQXaeh4.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022 ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ކުރިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
One Photos - ADxUTt5JxASNIwfdzwqiuW7a6.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022 ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ކުރިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ--- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
One Photos - uIk8rseXeU19390vbvfzDkZfh.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022 ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ކުރިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު--- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
One Photos - I1ADd7XW6dz4WJNChnv7q96WF.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022 ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
One Photos - KJFgT6fW7YRaSsGzZWnwZQX64.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވާންގް ޔީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EeWMHX5wFpGt7sgFJ0mtrYtja.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - bDBiIrMnwTA0tC3H6GgULb1up.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - bzjaZvUcZVFVqbz8LWmssmJTm.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - 2qZeYBXUskmVans7USXTMli4z.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު
One Photos - rG9Elrp6VveQklMzZJ8RYr4Ec.jpg
8 ޖެނުއަރީ 2022، ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރު ވަންގް ޔީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ނަޒީމް ނައުޝާދު