One Photos - AUKGuPG7INPlQTGOoHTJRQMbK.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FHEn9gkQWSCoWLoQb8XUePB4g.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VuxK8uhCEmyPTrK356nqGsY8w.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - nzXChfNqkGMKGN2o1ZTmPwciC.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - wLts5GkZ0HMEE9QhPwmMDkHYn.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ބަހުސެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VlHD9TLOpd2q8Sw4qNuHYiIUI.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ބަހުސެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vZRCtMk9mtre5makmTSL55yOm.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ބަހުސެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7iWwF4VovnANbwLRcejgWFeyw.jpg
4 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ބަހުސެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - dNNhuqZ2NyMnnbRO75QoJYNIv.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީޖަނަރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - A8cnwdHMvOb2L4yZy5C4fverA.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީޖަނަރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MMBzmHaNPdtaChKkrOB2dSHDH.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީޖަނަރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - DCOtlqP2iBXvTdWlFyGfedCaO.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - C20ekiWflJJNd5RVToFLrdX3D.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7vvn3AkGWqYgFHCPPbfw0qCpJ.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - RTLlXVgd0KJIXlRKHgVyOsMf6.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - K7OZlM1ol0TrcaWcb7w5HiJE2.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - mjpQVw2d85NXXyeYo6YwdUH9M.jpg
6 މެއި 2022: ނިއުޔޯކް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އ.ދ.އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް