އާސަންދަ

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

ވިލާ އެއާއިން ބަލި މީހުން އުފުލައިދިނުމަށް އާސަންދައާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބޭހެއް ވިއްކައިފި ނަމަ އާސަންދައަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދިއްޖެ

ހިޔާ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން އާސަންދަ ދޭން ފަށައިފި

މެއި މަހު އާސަންދައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

އާސަންދަ ސްކީމުން މެއި މަހު ހަރަދު ކުރި އަދަދު 59 މިލިއަން އިތުރު

ނަފްސާނީ ބަލިތައް އާސަންދައިގައި ހިމެނުން މުހިންމު: ފަޒްނާ

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފަރުވާއަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

1

އާސަންދަ ދެން ލިބޭނީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުން

1

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭތީ އާސަންދަ ބަދަލު ކުރާންނަ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

« 1