އާސަންދަ

ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ހަދަން ފަސް ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު، އާސަންދައަށް އޮތީ ފަރުވާކުރަން ޖެހިފައި: ރައީސް

1

އާސަންދައަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަޖަމައްސައިދޭނަން: ނާޒިމް

އެހެންމީހެއްގެ އެހީއާ ނުލައި ނޫޅެވޭ ނުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް 1،000 ރުފިޔާގެ އިތުރު އެލަވަންސެއް

ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސް ގެންނަނީ

ހަތަރު މަސްތެރޭ އާސަންދަ ބަޖެޓުގެ 82 ޕަސެންޓް ހުސްވެއްޖެ

ދަރިމައިނުވާ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދައާއެކު، ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ފާސްކޮށްފި

2

ފުރަތަމަ ތިން މަސް ތެރޭ އާސަންދަ ބަޖެޓުގެ 60 ޕަސެންޓު ހޭދަކޮށްފި

އުފަން ދަރިއަކުނެތް އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ރަހިމުގެ ކެންސަރުޖެހި އާންމުންގެ އެހީއަށް

އާސަންދައިގެ ހަރަދު ބޮޑުވުމާ އިންތިހާބާ ގުޅުމެއް ނެތް، އެކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ: މިއުވާން

އާސަންދައިގެ ހަރަދު 4 ގުނައަށް އިތުރުވީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެންތޯ ނަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ގަޕޯގެ ރައްދު!

« 1