އާސަންދަ

އެންމެ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ 6 ލައްކަ، ދިވެހީންގެ އޯގާތެރިކަމަށް ޓަކައި އުލާގެ ލޯ ޝުކުރުގެ ކަރުނުން ފުރިފައި

އުލާގެ އިންޓަވިއު: އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް މި ދަރިފުޅު ހީލާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުން، ދުނިޔޭގައިވެސް މަދު ބައްޔެއް

އާސަންދައިގެ އިސްރާފު ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ދުލެއް ނުދޭނަން: ފިނޭންސް

އާސަންދައިން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން އިންޑިއާގެ އިތުރު ދެ ހޮސްޕިޓަލަކާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

1

އެކަނިވެރި މައެއް، ބަނަހުގެ ކްރީމަށް އެލާޖިކްވުމުން ޖެހި އިންޖެކްޝަނަށްފަހު މީހާ ހުއްޓި މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ

1

އާސަންދައިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތަށް ކަނޑައެޅި އުސޫލު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބަދަލުވާނެ: އާސަންދަ

އާސަންދަ ހޯދަން މިހާރުވެސް ދާން ޖެހެނީ މެމްބަރެއްގެ އަރިހަށް: އަލީ އާޒިމް

1

ބަލިމީހާއަށް އަގު ދަށް ބޭސް ދޫކުރުމަށް ފަހު އާސަންދަ އަށް "ވަގު" ބިލްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ފައެއް ޖެހުމަށް އާސަންދައިން ފިރުޝާނަށް އެހީވަނީ

އާސަންދައިގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

އެންސްޕާ އިން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: އޮޑިޓް

« 1