ނޫނު އަތޮޅު

ރައީސް ސޯލިހު ނ. މާފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

މަގޫދޫ ބަނދަރާއި، ކުލާސްރޫމުތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަރައްގީކޮށް އެމީހަކު ހުރި ރަށަކުން ހިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް ސޯލިހު

1

ރައީސް، ނ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ދަށްވެ ސީލިންގު ބޮލަށް ވެއްޓިދާނެތީ ބަލިމީހުން ބެލުން އޮފީހަށް!

1

1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކައިގެން މާފަރު ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ހޮޅުދޫން ގަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ބޮލިވަޅެއް ފެނިއްޖެ

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް، ފަސް ޑިވިޝަން ހަދައި ކޮމާންޑަރުން އައްޔަން ކުރަނީ

ވަގަށް ނެގި ކޭޝްކާޑަކުން އޭޓީއެމުން 20000 ރުފިޔާ ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1

ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ

ކުށްމަދު މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ވެލިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1