One Photos - xBzjs3xRpGrvPauCaWssWCGah.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫ އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - QRwFYKzRPPn2CIybgOU0pMdYU.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުއްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - J8U1YDNFzVXMKRi371Nl4BOAG.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZDqzFjJpWnPF5m0JDHqj0j18p.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Gsc0iCaxWtDGdMznFDMglVt1K.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 3AbnKMK5P8jZwFoFF8MDHtK4N.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ySq6q2flOs8K0wItgE7oeEkHu.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hSPf6V4Wj5vRH4VgO4x5llUyF.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Id87SsxVZyu3H7cW1fprd9c5z.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރައްކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - T08XVX5vjGjx44DOEn4rbUi66.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - dzGYQTIeAPZpzK6XgWzcV24by.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 0ND7A8Sp3u3W0o34PUKkL2Cri.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުއްހަމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vj2ihALSDtbKaK7UUK40fxLzr.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ.މަގޫދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަގޫދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GME954px6tKyugL0nwixpuc0v.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 6gLXFZm07SKkcz0cghMGA2B7j.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Fut5nBCaKFtFTS9KbNcoe8xDL.jpg
5 ޖަނަވަރީ 2022: ނ. ހޮޅުދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް