One Photos - yCZEIe02OpwB81nfTzYT63903.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މެހެމާނުންގެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - bXZfV2BdNBIgjc1iVaHrntaKI.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މެހެމާނުންގެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 3MBeWHtN1GBCzfjbn1lLcOyL7.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - x1Vc7O0eUO5fugNWbu7aeVAib.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - munayEK9xkMpwvMZ3f0O9dYnk.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - llEJVmUSGoX2pN3FchSG4ObS0.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - naI744QUqYasYOa756twKDnr8.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 78NmssaMQ2j1gH6K01n6wxHfa.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Br0PQ1YoU5EBakwEHTEcOr4Fa.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - qUH7yOqfMZjgRr2RVG6BjFMwc.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - LCc3EL1DlwEmAihcRxu0KD63a.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZtQsJMCL1j9YauymcCpviGRhM.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zc1eeSB4KY7MfsdYvyWo5pi6f.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MAJ3vFv61EX98OBSag7KIQihl.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Bk60q7u0TJdNV17pOpRK8WR7v.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ސަގާފީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xwKPY7MEnbEQiuan4pBW7dOil.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ubWkE4mu5U0KD7DtvQ43p5cE2.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ސަގާފީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - je5XfTV2dvIblqWBrFtFzOxcP.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ސަގާފީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GTWUb6IOMqJlbP3SSrgA3wklI.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - K3l937hiuATLOL7UAGaYqNKJg.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 5r1XDZQ7c75jddSzmdmDEyHqt.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 340rXtqaLifnkNVB2lj8QCAeO.jpg
4 ޖަނަވަރީ 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް