ލ. އަތޮޅު

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ކައްދޫ ރަންވޭއިން ކަހާލައިފި، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ހިތަދޫ ކައުންސިލުން މެންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދޭތޯ ބަލަނީ

1

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ގޯޅި އެސްސީއާއި ބެސްޓް ސެމީއަށް

ލީޑް ވެޓްރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހައްދުންމަތީގެ އިތުރު ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅު ދޫވީ 7 ފޫޓު މަތީން އައި ރާޅުގެ ތެރެޔަށް، 3 ދުވަސް ފަހުން ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ގާދޫ ކަނޑުން

3

ދަރިފުޅު ގެއްލުނުތާ 17 އަހަރު، އަދިވެސް ހީވަނީ އެކުއްޖާ ދުވެފައި އައިސް އުނގަށް އަރައިފާނެހެން

1

ކޮނޑުމައްޗަށް ލައި ހިފެހެއްޓި ދެދަރީން ދޫވެގެންދިޔައީ ކަނޑުތެރެޔަށް، ދެން ފެނުނީ ފުރާނަނެތް މަސްގަނޑު

ދެ ދަރީން މާކަނޑަށް ދަމައިގަނެ މަރު! މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ރަށުގެ ހުރިހާ އިމާރާތެއް ބިމާ ހަމަ!

1

ރަށު ތެރޭގައި އުޅުނީ ދަރީންކޮޅު ގޮވައިގެން ފަތާފައި، ދިޔަވަރު ބޮޑުވުމުން މިހާރުވެސް ބިރުގަނޭ!

ގޯޅިއަށް އުންމީދު، އަމިގޯސްއަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

ޕަރީ ފެންގަނޑު ހިމެނޭހެން ހައްދުންމަތީގެ ހަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

« 1