މުނިފޫހިފިލުވުން

ކޮވިޑް 19 : ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރިތިކް 20 ލައްކަ ރުޕީސްގެ މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައިލީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ސަލްމާންގެ ރާދޭ: ޔޯ މޯސްޓު ވޯންޓަޑް ބާއީ ގައި ތިން ވިލަން

ޝާހު އާއެކު ފިލްމު ކުޅެން އަދިވެސް ބޭނުން: ރަވީނާ

ކޮވިޑް 19 : އަތް ދޮންނަން ހަނދާންކޮށްދީ "ހަބޭސް" އިން ހެދި ލަވައަށް ރެކޯޑެއް

ކޮވިޑް 19 : ހޯމް އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބި ތިން ފޭނަކަށް ބްރިޓްނީ އެހީވަނީ

ބޮލީވުޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ލަކްނޯގެ ބޮޑުބައެއް ބަންދުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ސުޕަމޭނަށް ވެގެން ނަމަވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާ ނައްތައިލެވޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާ: އަމީތާބް

މަނީ ހައިސްޓްގެ އިންސްޕެކްޓަރު ރަކޭލް، ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ކެޓްރީނާ ގިޓާ ކުޅެން ދަސްކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 : އިންޑިއާގެ ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން މިމަހު 19އިން 31 އަށް ޕްރޮޑަކްޝަން މަޑުޖައްސާލަނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް، ސޭފް ހޭންޑްސް ޗެލެންޖަށް ޕީސީ، ދީޕިކާ އަދި އާނޯލްޑް ނޮމިނޭޓް ކުރައްވައިފި

... 8 ...