މުނިފޫހިފިލުވުން

ފުއްޕާހަން ވިއްކަން އުޅުނު ކިސްބޫ މޮޑެލް އަކަށް

އާލިއާ ބަޓް ހޮލީވުޑަށް: ފުރަތަމަ ފިލްމު ގަލް ގަޑޮޓް އާއެކު

ކިމް ކާޑޭޝިއަން އަކީ މިހާރު ކެންޔޭގެ އަންބެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި

ޝާހްރުކް ހާންގެ "ޕަތާން" އަޅުވާނެ ތާރީހު އިއުލާނުކޮށްފި

އަމީތާބުގެ "ޖުންދު" ބެލުމަށްފަހު އާމިރު ހާންގެ ލޮލުން ކަރުނަ

''ދަ ފޭމްގޭމް'' އާއެކު މަދޫރީގެ ވިދުން އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ

"ކަރޯކޭ ދިވެހީން" ގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ "ސްޓާ މޭކާ" އެޕް!

އާރްޔަން ހާން އަންނަނީ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

ބުރުގާ އަކީ ''ޗޮއިސް'' އެއް ނޫން އެއީ ވާޖިބެއް: ޒާއިރާ ވަސީމް

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް ކުޅެން ހުށަހެޅީ ސަލްމާން ހާން: ދީޕިކާ

ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކުން ވަކިކުރި: ނޭހާ

ދާދާސާހަބް ފާލްކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އެވޯޑްސް: "އަހަރުގެ ފިލްމް" އެވޯޑް ޕުޝްޕާ އަށް

6 ...