Close

މުނިފޫހިފިލުވުން

ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭކޭ މަރުވެއްޖެ

ބައްޕައާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަންޖޭދަތުގެ ޖަޒްބާތީ ވާހަކަތަކެއް

ކުރުވާހަކަ: ކަންދު

3

ކަންގްނާގެ "ދާކަދް"އަށް ސުންއޯޑިއަންސެއް އޮތުމުން، ތިއޭޓާރުތަކުން ފިލްމު ނަގަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމު ސަމުންދަރް ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަރުވެއްޖެ

ބޫލްބުލައްޔާ 2: ތިއޭޓަރުތަކަށް އައުމާއެކު، މުޅިފިލްމު އެކީ ލީކުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މޫނުމަތިން ޒަހަމްތަކެއް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް، ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޕޫޖާ ބަޓްގެ ފިޝް އައި ނެޓްވޯކަށް ޕީޓާ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ނޭހާ ކައްކަރުގެ ފިރިމީހާގެ އަގުހުރި ސާމާނުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

މާދުރީ ދިކްޝިތު މައިކްރޯބައޮލޮޖީއިން ޑިގްރީއެއް އޮވެ، ބައޮލޮޖިސްޓަކަށް ނުވެވުނަސް ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު!

... 7 ...