މުނިފޫހިފިލުވުން

"ބޮބީ" އަށް 48 އަހަރު، ރިޝީގެ އަލަތު ފިލްމުގެ އޮފު އަދިވެސް އެގޮތުގައި

ޑިޕްރެޝަން ހުރިކަން އެނގުނީ ނޫހަކުން އެކަން ފާހަގަކުރުމުން: ކަޕިލް ޝަރްމާ

16 އަހަރަށްފަހު "ޖޭމްސް ބޮންޑް"އަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމަކީ ހިތްދަތިކަމެއް: ޑެނިއެލް

ދިވާލީއާ ދިމާކޮށް މަހާރާޝްތުރާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވާލަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކީ "ސޫރިޔަވަންޝީ"

ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ މަރާޓީ ބަތަލާ، ބައިވެރިޔާއާއެކު ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

ތާބޫގެ ކުރިއަށް އޮތް "ހޫފިޔާ" ގައި ދައްކަނީ ގައުމަށް ގައްދާރުވި މީހެއްގެ ވާހަކަ

ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ އަށްފަހު މި ގުޅުން ވަރުގަދަ، ޝަމީތާ ޝެޓީ އަދި ރާކޭޝް ބޮޕަޓް އެކުގައި ޑޭޓަކަށް

"ބޫތު ޕޮލިސް 2" ވެސް ބެލުންތެރީންނާއި ހަމައަށް އަންނާނެ: ސައިފް

ޓޮމް ކްރޫޒް އާއެކު ރޫޅުނު ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނިކޯލް ކިޑްމަން ދައްކައިފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރާޖް މިނިވަން ވެއްޖެ، ޝިލްޕާގެ މާނަ ފުން މެސެޖެއް އިންސްޓަގްރާމަށް

ބިގްބޮސް އޯޓީޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ދިވްޔާ އަގަރްވާލް، ބިގްބޮސް 15 ދައްކަން ފަށާނީ އޮކްޓޫބަރު 2ގައި

ހޮލީވުޑްގައި އަހަންނަކީ އަދިވެސް ބީރައްޓެއްސެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

... 7 ...