މުނިފޫހިފިލުވުން

މަނީ ހެއިސްޓްގެ ފަސްވަނަ ސީޒަން އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްގައި؟

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ޝޫޓިން ކުރާކަމަށް ބުނެ ފޭކް ފޮޓޯއެއް ލުމުން ސޮނާކްޝީ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 51

4

ކޮވިޑަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަތަރު އަންހެނަކަށް ޕްރިޔަންކާ އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ދީފި

ރިތިކުގެ އެހީ: މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތެރިންނަށް މާސްކު ބެހުމަށްފަހު 1.2 ލައްކަ ކެއުން ބަހަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޒޯއާ މޮރާނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހުނު ކަނިކާގެ ޓެސްޓު މިހާރު ނެގެޓިވް، ނަމަވެސް ގެއަށް ދޫކޮށްލާނީ އަދި އިތުރު ޓެސްޓަކަށްފަހު

ޝާހު އަދި އަނބިކަބަލުން ގޯރީގެ ހަތަރު ބުރީގެ އޮފީސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަރުހަކަށް ޖެނިފާ އެނިސްޓަން 10000 ޑޮލަރުގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

އުފާވެރި ހަބަރެއް! މަނީ ހައިސްޓްގެ ސީޒަން ހަތަރެއް ރިލީސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ސައިފް، ކަރީނާ އަދި ޓައިމުރުގެ އެހީ ޔުނިސެފް، ގިވް އިންޑިއާ އަދި އައިއޭއެޗްވީ އަށް

ޖާންވީ ލޮކްޑައުންގައި: ބައްޕަ އަހަރެންނާއެކު ވަގުތުހޭދަކުރަން ބޭނުންވާވަރު އެނގުނު، އާއިލީލޯބީގެ މުހިންމުކަންއެނގުނު

... 7 ...