ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝިނަލް އެއަރޕޯޓް

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީގެ ރައުޔު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ: ޔައުގޫބް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 95 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އިތުރު ޓެކްސްއެއް ނުނެގުމަށާއި، ޓޫރިސްޓުން ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ނިއު ނޯމަލްއަށް އެއާޕޯޓުތައް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއިން ރާއްޖެ ގެނައި ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ފޮނުވުން

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ރުފިޔާ އިން ދޭން ނިންމައިފި

އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ: އެމްއޭސީއެލް

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި، ނިމުމުން އޭ380 ގެ ދެ މަތިންދާބޯޓަށް ޕާކު ކުރެވޭނެ

ޖުލައި މަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލާއިރު އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ނުވާނަމަ، ޖުލައި މަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ރިސޯޓުތައްވެސް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެމްއޭސީލް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ބަންގުލަދޭޝްގެ 353 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

« 1