ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އެކައުންޓުން މަހަކު ނެގޭ 2000 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް އުވާލައިފި

ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 40 ދުވަސް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިސޯޓުތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ދެއްކޭނީ 4000 އާއި 5500 ޑޮލަރާ ދެމެދުުގެ އަގެއް ދައްކައިގެން!

ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނެއް ގަންނަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑޮލަރު ގަންނަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކުރަން އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން އަންގާފައެއް ނުވޭ: އާރްޑީސީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޑޮލަރު ނޫން ހައްލެއް!

ޕާކިސްތާން މީހަކަށް ވަގު ޑޮލަރު ވިއްކި ދެ މީހަކު 28،800 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސޯޔާގެ އިންޒާރު: ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ބޮޑުވެ ރާއްޖެއަށްވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ، ތައްޔާރުވޭ!

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދޫކޮށްލަންވީ ވަގުތު: ނަޝީދު

ވަގު ޑޮލަރު ވިއްކަމުން ދާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ޑޮލަރުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1