ޔުކްރެއިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ބާވަތް އެހެރަގެން ބަދަލުވަނީއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ބާޒާރު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާ ގުޅިގެން ގޭހުގެ އަގު އުފުލުނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއިން ބައު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރޭތަ؟

ޔޫކްރޭންގެ ސަޕޯޓް ސެންޓަރަށް ޝާހިދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯގެ ސަމިޓުން ފައިދާވީ އުއްމީދެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރިކަމެވެ.

އީޔޫއަށް ޔުކްރޭނު ވެއްދުމުގެ މައްސަލަ: ބުރަކަށީގައި ފިރުމާނެއެވެ. މެންބަރުކަން ދިނުން އަވަހެއް ނުވާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރޮއްވާލައި، 64 އަހަރަށްފަހު ވޭލްސް ވޯލްޑް ކަޕަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ސުލްހައެއް ނޯވެއެވެ.

2

ޖަޒުބާތުން ފުރާލި މެޗުގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ބަލިކޮށް، ޔޫކްރެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ގާތަށް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާއަށް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކުރިއެރުމެއް އެބަ ހޯދޭތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިޒްރޭލުގެ ކުލީ ސިފައިން ޔުކްރޭނުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ވާހަކަޔަކީ ތެދެއްތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޑަބްލިޔު ބުޝް މިއަދު އެދައްކަވަނީ ކޮން ޒާތެއްގެ ވާހަކަފުޅެއް؟

1
« 1