ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން

ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅި އަގުތަކުގައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮނޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެ ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީއޭއިން ގޮވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާގައި، ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބަކާއެކު ހައްލެއް

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ތިން ދުވަސް

އެއާޕޯޓް ކިޔޫއިން ޓެކްސީތައް ބޭރުކޮށްލުމުން ޑްރައިވަރުން މަޝްވަރާއަށް ހުޅުމާލޭގައި

1

ފުލުހުންގެ އިންޒާރު: އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ކުރާނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން!

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަނީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ނުނިމުނު ޝަކުވާ: މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލުވާނެބާ؟

1

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފައިސާތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ގާސިމް މަރައިލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ޓެކްސީތަކުން ހަމައެކަނި ހުޅުމާލެ އާއި އެއާޕޯޓު ދަތުރުތައް ނަގާނަމަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

2
« 1