Close

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން

ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު އަގު ނުދޭން އަވަސް ރައިޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑްރައިވަރު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގު ނަގާ ޓެކްސީތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ މުޒާހަރާ

ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅި އަގުތަކުގައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮނޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެ ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީއޭއިން ގޮވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާގައި، ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބަކާއެކު ހައްލެއް

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ތިން ދުވަސް

އެއާޕޯޓް ކިޔޫއިން ޓެކްސީތައް ބޭރުކޮށްލުމުން ޑްރައިވަރުން މަޝްވަރާއަށް ހުޅުމާލޭގައި

1

ފުލުހުންގެ އިންޒާރު: އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ކުރާނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން!

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަނީ

« 1