Close

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އޮވެ އެމީހުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދެނީ ހަވަރަށް: މޫސަ

2

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅިގޮތަށް 4.2 ބިލިޔަން އެމްއެމްއޭއިން ނެގުމުުގެހުއްދަދޭން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފި

1

އެއްބާރުލުން ދޭންވީ ދުވަހު، ފެނިގެން މިދަނީ ޖެއްސުންކޮށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ސަރުކާރު ފެއިލްކޮށްލާ މަންޒަރު: ނަޝީދު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އިތުބާރެއް ނެތް، 4.4 ބިލިޔަން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅީ ބޮލުގައި ބަޑިޖައްސާފައި: ބޮންޑޭ

މަޖިލިސް ރައީސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް މެންބަރު ޝަރީފް އެދިވަޑައިގެންފި

1

މީ ފުށްފުށްކޮށް އެތިކޮޅުދީ ސަރުކާރުގެ ކަރުގައި ވާޖަހައިގެން ދަމާން ވީ ވަގުތެއް ނޫން: ރޮޒެއިނާ

3

ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުމުގެ މަގުމަތީގައި، މަޖިލިސް ރައީސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރެއްވުމުގައި؟

2

މިނިސްޓަރާ އޮންނަ ގާތްކަމުން ބްލޭންކްޗެކެއް ދެވިގެންނުވާނެ، ހުއްދަދޭންޖެހޭނީ ހަރުކަށި މޮނިޓަރިން ނިޒާމަކުން!

އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި 800 މިލިޔަން ނެގޭނެ ގޮތް އަންގާރަ ދުވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްއެމްއޭއިން އިތުރު ފައިސާނަގަން ހުއްދަދިނުމުގެ ބަހުސް ވާނީ މި ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަރުކާރުން އެދިފައިވާ 4.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް މަޖިލީހުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭނެ، އެހެންނޫނީ ވާނީ ހިޔާނާތަކަށް: ޝަރީފް

1

ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ނެންގެވޭނީ 219 މިލިޔަން: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1