އެސްޓީއޯ

ބާޒާރުގައި 100 އަށްވުރެ ދަށްނުވި ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 45 ރުފިޔާއަށް ތިރިކޮށް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވުން

ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ މޮނޯ ސްޓޯރެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯއިން ރޯދަ މަހު ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވިއްކާނެ ހެޔޮ އަގުތަކެއް

އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުވަން އިތުރު 21 އެމްބިއުލާންސް ގެނެސްފިި

އެސްޓީއޯ ލެބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެޔޮ ޓެސްޓުކޮށްފި

އިނާމަކަށް ސައިކަލެއް ލިބޭ، އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަލުން ހުޅުވުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން މިވަނީ ކުދިވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފައި: އަމްރު

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެހެން އެސްޓީއޯއިން ހުޅުވާލީ މުހިންމު ފުރުސަތެއް: ނައިބު ރައީސް

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަލުން ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަ ސްޓޯ އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

... 7 ...