އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފަސްރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންއާ ބެހޭ ޕެނަލް މަޝްވަރާތަކެއް ޑީޑީޖީއެމުން ފަށައިފި

ދިރާގުގެ "ނައުއެމްވީ" މެދުވެރިކޮށް އެހީގެ "ހެވަތަ" ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާންމުހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށާއި އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އާރާސްތު ކުރުމަށް ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި

ނަފުސާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮޓްލައިނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ފޮނުވުމަށް ގިނަބަޔަކު ކިއުގައި ފުނިޖެހުން

އާ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ދިއްފުށީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ވީރާނާވެ، ބޮޑު ބައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު މުތޯލިއާކޮށް، ހައްގުވެރިންނަށް އެހީ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: ޝިދާތާ

ސިނާންގެ ކޮލަމް: ދިވެއްސަކަށް ވުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތާކުންވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެ އެވެ.

3

އަލުން ކިޔައިލުމަށް: ޒިނޭގެ އަދަބު - މިޒަމާނުގެ އިޖުތިމާއީ ވެށީގައި