Close

ސިންގަޕޫރު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުކަމަށް ތަސްމީނު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ގޯތަބަޔާ ދަތުރުކުރެއްވި އަސްކަރީ ބޯޓު ޖައްސަން ހުއްދަ ދިނިން: ސަރުކާރު

ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވިކަން އެގައުމުން ޔަގީންކޮށްދީފި

ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ގޮތަބަޔާ މިރޭ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

މާސްޓާ ޝެފްގެ ލަގަބު ލިބުނު ފުރަތަަމަ ދިވެއްސަކަށް މާހާ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ތަސްމީނު އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމަށް ތަސްމީނު އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

« 1