ސައުދީ އަރަބިއާ

މައްކާގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 5

ސައުދީގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އުފައްދައިފި

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 4

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 3

މައާފުކުރުން އިސްކޮށް، ނަފުރަތުވުން ނައްތައިލަންޖެހޭ: ހައްޖު ހުތުބާ

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިއްމު ތިން މައްސަލަ - 2

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ސައުދީ އިން ނިންމި ނިންމުމަށް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަސް

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 1

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 6

« 1