ސައުދީ އަރަބިއާ

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ސައުދީގެ ނިންމުމާއެކު ހުއްޓާލައިފި

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވާލަން ސައުދީން ނިންމައިފި

"ސައުދީ ސަރުކާރުން ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ނަމަ ދިވެހީންނަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ސައުދީން މިއަހަރުގެ ހައްޖު ކެންސަލް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަލުން ހުޅުވައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

ސައުދީގައި ކާފިއު އުވާލައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ފިތުރު އީދު ނަމާދު ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުން

ފިތުރު އީދު ޗުއްޓީގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ސައުދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު 12000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހަވާލުކުރެވިއްޖެ: މިނިސްޓްރީ

ރަށްރަށަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަދުރާ މިމަހު 11 ގެ ކުރީން ކައުންސިލްތަކުން ހަވާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ކަދުރު ބަލައިދާ ތަރުތީބުން ގޭބިސީއަކަށް ޕެކެޓެއްގެ މަގުން، ކަދުރު ހުސްވަންދެން ބަހާނެ

« 1 ...