ސައުދީ އަރަބިއާ

އިސްލާމީ މުޖްތަމައެއް އުފައްދަވައި އާރާސްތު ކުރެއްވުން - 1

ރައީސް ސޯލިހް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

އޯއައިސީ ސަމިޓުގައި ރައީސް ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އޯއައިސީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުމުގައި ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހު އުމުރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރައްވައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރައީސް ސޯލިހަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ސައޫދީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އޯއައިސީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މާދަމާ ސައޫދީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ހުއްދަ ދިނީ އުސޫލުން ބޭރުން ކަމަށްބުނެ ސިސިލްފަރުން އޭސީސީއަށް

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެސަރަހައްދަކަށް ދިން ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

މައްސަަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވައި ހައްޖު ގްރޫޕް ތަކާއެކު ސޮއި ކުރި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެއްދުވަސް ދީފި

1

ސީޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަންފާވާގޮތަށް ހައްޖު ކޯޓާ ދޫކޮށްފައިވޭ: ހައްޖު ރިޕޯޓް 2018

« 1