ސައުދީ އަރަބިއާ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 8

މިނިސްޓަރު ޒާހިރު، ސައުދީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސައުދީގައި ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ސަރަހަދަކަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ސައުދީގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އޯއައިސީ ހާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފުރާވަޑައިގެންފި

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިންމައްސަލަ - 7

ސައުދީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަށް އިލްޔާސަށް ލިބުމުން ޑރ. ޝަހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

1

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 6

މައްކާގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

މަދީނާގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ މުހިންމު ތިން މައްސަލަ - 5

ސައުދީގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އުފައްދައިފި

« 1