Close

ސައުދީ އަރަބިއާ

އެމެރިކާއަކީ ސައޫދީ ދަރިވަރުން މިހާރު ދާންބޭނުންވާ ތަނެއްނޫން!

ސީރިޔާއާމެދު އަރަބީންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވީ ކީއްވެގެން؟

އަލް ނަސްރުގެ ކޯޗުކަމުން ރުޑީ ގާސިއާ ވަކިކޮށްފި

ވިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ނުފުރުނު ސަފާ ގުރޫޕުގެ އުމްރާވެރިން މިއަދު ފުރައިފި

ޕްރިންސް މުހައްމަދު މިހާރު ވިދާޅުވަނީ މިހެންނެވެ. އެމެރިކާ ރުއްސުމަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

1

ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫޖަހަން މިސްރަށް މަޖުބޫރުވަނީ ކީއްވެ؟

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރޯދަމަހު ކޮފީ ބުއިން މަދުކުރުމަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

1

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަދުރު ބަހަން ފަށަނީ، ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ލިބޭނީ އެއް ޕެކެޓް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ނެރުނު އާ ގަވާއިދެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށް ހައިރާންކަން!

2

ސައުދީން ރާއްޖެއަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ގުޅުން ގާއިމުކުރިއަސް އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އުދާސްތަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ.

« 1 ...