މުސާރަ

ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ލިބިއްޖެ، މޫނުމަތީން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒިފުންނާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ލެކްޗަރާއިންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުވާނެ، އެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ފިނޭންސް

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސާވިސްޗާޖު ދިނުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފުވާތީ، އެލްއާރުއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެކަމުގެ ލިޔުންތައް އަޅައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ދޭން އެންގި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިނިމަންވޭޖް ދޭން ނިންމައި، މުސާރައަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖަށްވުރެ މާ މަތިން އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުން: މައުސޫމް

މިނިމަމް ވޭޖް: ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 8000 ރުފިޔާ

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 4500 ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކޮށްފި

« 1