One Photos - MB42xhXxynd8BX4wftlwDaQg2.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 6WCPLJlLekrSifhCxAQ3gTm7i.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - NakULcvlHEORJXyJpLZxH857y.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - tBJK4FK7Al3zHMnQs0WLxB2yD.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - EjXNC6BmqyQu3s7ysQMcUxbTB.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 0fFIb3DYiwUNkWFzfrqmE65Fc.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - uK9WptBxdNm44WRHor3MHRgMr.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - X0tA66eA2oT3xkLoB5joTFx8H.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 3lNcIB9uFr9gC56kEKciYXtEM.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - kmE3acounQFOWkQbmM9HdnW9w.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގައި ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - rNVsJawM2fZpwhpAM58DkUcUg.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - HtEe70v1dxHryfmKgYEabCsLd.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - sGwbbIB8QUeishUD3o0kDidnz.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - PBarLKzD0dEoroavIGY000AzZ.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - uC3tK25HV8gHtLknjouSkfOLd.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - RsTVu5FTGgaWcS3t97afQoMmv.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - dGgBkFxeMOkw12ZTn57Mw7T9j.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 7srOY7mmN54gVy2kcpCdMvSCn.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 8Oh4wdwZDcI4iwLJLrZ1J1raB.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީ ގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ReBE6KB4nUJbUCvMdCjVFPeQb.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - fLvlVlfu3DC3JmLCZKyWbTRyv.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 9TTDbdjeU1FrmrFlUidokL4st.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ZYDKlM9F2XH48qmcqcctNWJeq.jpg
28 ޖުލައި 2020، މާލެ، ސަރުކާރު އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން