ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ބޮޑެތި މަގާމުގައި ތިބޭ މީހުނަށް އެ ފަސޭހަ ލިބުނީ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުން، އެކަން މިއަދު ހަނދާނެއް ނެތް: ޔާމީން

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ސަފީރު ބައްދަލުވުން އިނގިރޭސި ސަފީރާ އެކު

ބއަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ނެތް

މުއިއްޒަށް ގޮނޑީގައި އިށީނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ، އޭގެ ކުރިން ގޮނޑި ދަމައިގަންނަން ވިސްނައިގެން ނުވާނެ: ޝާހިދު

އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވީ އޮޅުވާލައިގެން ވާހަކަތަކެއް ފަތުރުމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ ހަގީގަތް ހާމަވާނެ: ރައީސް

ޝަރީފަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިބުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އޮންނަން ޖެހޭ: ޑރ. މުއިއްޒު

ވަން ފޮޓޯ: އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ސަޕޯޓަރުންނާއެކު އުފާފާޅުކުރެއްވުން

ކެންޑިޑޭޓުންވީ ގިނަ ވައުދުތައް ހުރީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް، ފައިސާގެ ދައުރުވެސް ބޮޑު: އީޔޫ

އިންތިހާބު ނިމުމުން އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއެކު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އޭސީސީން ގޮވާލައިފި

މެންބަރު ޝަރީފަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އީސީގެ މަސައްކަތަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ތައުރީފު: ނިމިގެންދިޔައީ އަމާން އަދި ހާމަކަން ބޮޑު އިންތިހާބެއް

« 1 ...