ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ރައީސް ސޯލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީއަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން: ނަޝީދު

ސަން ސިޔާމް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ޑީއާރުޕީގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް, ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެނޫން ޗޮއިސްއެއް ނެތް ކަމަށް

1

ވަރަށް ގިނަ ވެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ, ރައީސް ސޯލިހަކީ އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް: ނަސީމު

ރައީސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބެއް ގެންނަވައިފި, 2023ގައި ހުންނާނީ އެމަނިކުފާނާއެކު: ޑރ. އައިޝަތު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ އުއްމީދު ވަނީ ޖޭޕީން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް: ނަޝީދު

ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: މިއީ އަމިއްލަ އުންމީދު އިސްކޮށް ވެރިކަމަށް ފައި ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން

1

ކޯލިޝަނަކާއެކު އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ރަައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: "އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ނުކުރާކަށް ނުނިންމަން"

ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުން 50 ޕަސެންޓް ހޯދަންވެސް އުނދަގޫ ވާނެ: ނަޝީދު

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ވާދައެއް ނުކުރައްވާނެ: ޖޭޕީ

« 1