Close

މާބަނޑު މީހުން

ޕްރިޔަންކާއަށް ދަރިޔަކު ލިބުނު ހަބަރާއެކު ޓުވިޓާގައި "ސަރޮގަސީ"ގެ ބަހުސް ހޫނުވެއްޖެ

2

އޭޑީކޭއަށް ވިހަންދިޔަ މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ފަރުވާނުދިން މައްސަލައެއް

ދެ މިލިއަނުން އެއް ފަހަރު އޮންނަ ފުރުސަތެއް: އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން ދެއަހަރެއްގައި އުފަންވެއްޖެ

ވިހެއި ގޮތަށް އެއްލައިލައިފައި އޮތް ކުއްޖަކު ފްލައިޓެއްގެ ފާހާނާ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ދަރީން ނުލިބުމާއި ބައިގެންދިއުން: ލަދު ނުގަނެ ދައްކަން ޖެހޭ ސީރިއަސް ވާހަކައެއް!

1

ނިއުޒީލެންޑުގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ވިހެއުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަތީ އަމިއްލައަށް ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު މާދަމާ ފަށަނީ

މާބަނޑު މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި އެސްޓްރާޒެނެކާ ނުވަތަ ފައިޒާ ވެކްސިން ދެވިދާނެ: ޑރ. ޖުމެއިލަތު

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ސިޒޭރިއަން ހެދި މީހެއްގެ ބަނޑުން ސާޖިކަލް ސްޕޮންޖުގަނޑެއް ނަގައިފި

ދަތުރަށް ނުކުންނަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ހަބަރު ހުސްވި، ވަކިވެ ދިޔައީ އަލަތު ދަރިފުޅާވެސް އެކު

މާބަނޑު މީހުންނާއި ގާތުން ކިރުދޭ މައިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑް ބަލީގެ މާބަނޑު މީހަކު އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއަށް ވިހައިފި، ކުއްޖާ ވީ މަރު!

1
« 1