ހުސެއިން ޝަމީމް

އެމްއެމްސީގެ ހަފުލާއެއް ބައެއް ވެރިން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

1

ގަލޮޅު ސްކޫލުގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ރިވިއުކޮށްދޭން އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދިއްޖެ

އައްމަޓީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުގެ އެއް ނަންބަރު ސަޕޯޓަރަކަށްވާނީ ޕީޖީ އޮފީސް: ޝަމީމު

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ހައި ކޯޓުގެ އަމުރެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް މީހަކު ދޫކޮށްލަން މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަމުރުކޮށްފި

1

ދައުވާތަކުން ދިފާއުވާން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސްގެ ނަން ނިހާން ހުށަހަޅައިފި

މީގެ ފަހުން ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ފަސޭހަވާނެ: ޝަމީމް

1

މިދިޔަ މަހު 151 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވޭ، 224 ޖިނާއީ ދައުވާ ހިމެނޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހާމަކަން އިތުރުކުރުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވާނެ: ޝަމީމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ހިންގާފައިވާ ކުށްތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

« 1 ...