ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ: އީސީ

މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބީގައި ހަސަބާއި ނަސަބުގެ ފަރަގެއް ނޯންނާނެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް އަންނަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

1

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީއަށް އެދި ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލަށް

ނާޒިފު ސާބިތުކޮށްދެނީ ދެފައިމައްޗަށް ކޮޅަށް ނުހުރެވުނަސް "އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް" ތެދުވެވިދާނެކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފުތަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްފި

1

ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އަލިފުއްޓަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 33 މީހަކަށް ބީއެމްއެލުން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއާ ރޭމްޕު ގާއިމުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުގައި ވީލްޗެއާ ރޭމްޕް ގާއިމުކުރަނީ

ޑާވިން ރެސްޓޯރެންޓުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް

« 1