Close

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ނާޒިފު ސާބިތުކޮށްދެނީ ދެފައިމައްޗަށް ކޮޅަށް ނުހުރެވުނަސް "އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް" ތެދުވެވިދާނެކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގައުމީ ދަފުތަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްފި

1

ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ: ރައީސް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން އަލިފުއްޓަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 33 މީހަކަށް ބީއެމްއެލުން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއާ ރޭމްޕު ގާއިމުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުގައި ވީލްޗެއާ ރޭމްޕް ގާއިމުކުރަނީ

ޑާވިން ރެސްޓޯރެންޓުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް

އެޗްޑީސީގެ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުންގެ ގޮތުގައި ދެ މުވައްޒަފެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ޔަގީންކުރަންޖެހޭ: ނާޒިމް

ޝަވަން އަށް ފައި ހޯދައިދެނީ ކްރެޑިޓް ނަގާކަށްނޫން، އެހެން ކުދިންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ: މަހުލޫފް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ގިންތި ކުރަނީ

« 1