ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ތަންގަނޑު އެފްސީގެ ނަމޫނާ: އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ރައްޔާން ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި ދަނޑަށް

4

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގޮނޑުދޮށަށް ފޭބޭނެ ރޭމްޕެއް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހަދަނީ

ހައިކޯޓުގެ ސުވާލުތަކެއް، ހިޝާނަށް އެމްބެސެޑަރުކަން ދިނީވެސް މައްސަލަ ޖެންޑާއަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް!

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގާފަރު ސްކޫލަށް ސެން ކްލާހެއް

ވަން ފޮޓޯ: ރިވެލި މައުރަޒު 2019

ސަރުކާރުން އެދެނީ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި މުޖުތަމައުގައި އެންމެނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން: ނައިބު ރައީސް

ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ: ރައީސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރަޕީއަށް 4 މަސް ތެރޭގައި 4.5 މިލިޔަން ހަރަދުކޮށްފިން: އެންސްޕާ

ރިވެލި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުގެ "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" އަންނަ ބުދަ ދުވަހު

ދިރާގުގެ "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް"ގެ ޕްރީ އިވެންޓް ބާއްވައިފި

« 1