މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އޮފީސްތެރޭ ތިއްބައި، ސިޓީކައުންސިލުން ތަޅުލި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރުން ބޮޑުބައެއް ކަފައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީންވެސް ބަލަނީ

ކޮމިޝަން ތަކުގެ މެންބަރުންގެ ވަކި މިންވަރެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން

އެޗްއާރުސީއެމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 29.8 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް 6.3 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދޭން ކޮމިޓީގައި އެދިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އެންޓި ޓޯޗާގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް މުނާ، ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އަދުހަމް އަށް ރުހުން ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

1

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 90 މައްސަލަ އެބައޮތް، ތިން މަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަން ދަތި: އެޗްއާރުސީއެމް

ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅަނީ ހަޖަމުނުވެގެން: އިދިކޮޅު

ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ފުރާޅަށް ނޭރޭ ގޮތް ހަދަން ޖެންޑާއަށް އަންގަނީ

ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާ: ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

« 1