މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ

ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅަނީ ހަޖަމުނުވެގެން: އިދިކޮޅު

ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ފުރާޅަށް ނޭރޭ ގޮތް ހަދަން ޖެންޑާއަށް އަންގަނީ

ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާ: ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ހަދިޔާ ފޮށީގައި ކުއްޖާއަށް ފުރަތަމަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

3

ކުރީގެ ނިންމުން ގެންގޮސް، އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި އިޔާޒަށް ފިޔަވަޅުއެޅިތޯ ބަލަން ނިންމައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ ކޮމެޓީން ދުއްވައިގަތީ މީޑިއާތަކުގެ ފަހަތުން!

1

މައްސަލަތައް ބަލަން މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ! ލަސްވަނީ އެހެންވެ: އެޗްއާރްސީއެމް

މިޝްކާގެ މަރު: ރިޕޯޓާއެކު މިނިސްޓަރު މި ހަފުތާގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމޭ، އަދި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި: މިނިސްޓަރު ނަސީމު

މަރުވެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ ތަހުގީގީ މައުލޫމާތު ދޭން މާދަމާއަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައި: ޖީހާން

މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް މާދަމާ ކޮމިޓީއަށް

ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ނުލިބިގެން މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު!

« 1