މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން

އެޗްއާރުސީއެމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 29.8 ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް 6.3 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދޭން ކޮމިޓީގައި އެދިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އެންޓި ޓޯޗާގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް މުނާ، ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް އަދުހަމް އަށް ރުހުން ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

1

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 90 މައްސަލަ އެބައޮތް، ތިން މަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަން ދަތި: އެޗްއާރުސީއެމް

ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅަނީ ހަޖަމުނުވެގެން: އިދިކޮޅު

ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ފުރާޅަށް ނޭރޭ ގޮތް ހަދަން ޖެންޑާއަށް އަންގަނީ

ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާ: ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ޝުޖާއުގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ހަދިޔާ ފޮށީގައި ކުއްޖާއަށް ފުރަތަމަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

3

ކުރީގެ ނިންމުން ގެންގޮސް، އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި އިޔާޒަށް ފިޔަވަޅުއެޅިތޯ ބަލަން ނިންމައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރާލި މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ ކޮމެޓީން ދުއްވައިގަތީ މީޑިއާތަކުގެ ފަހަތުން!

1
« 1