One Photos - bxOsJusoYNhQHUfSJmcIEh4dF.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ފާތިމަތު އަފްޝާން ލަތީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Vljc9YEmmSx6wVBu53klh6R4s.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0nPeVI9YNjtXJv7w2KaKiadEc.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kiro6VtqlJgicMqIU5NreHLmX.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YSMS2Ie9hHKRCrGUJrW7GjIYs.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - p6U0y5259DiqrDa74D65hs6Dy.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - INKQ36hQCJ2J6w3InAols93eC.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dbtM1tjifT1MAKWStLcZOfeCQ.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CWW1J1emoB5H66CYfvTojKP2z.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x4m3qRRew7QwYrEvw0nUzMn6A.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KSh3PbUhzUOMzGYnSyxXdawqx.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 69KiTZhCsoVTUkSJ4oItvznfB.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ak4idPIRwFJJR7KzYiPl80afR.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gVp9WhrBMdRZeQQnEAh8mAR8O.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HNow1hOMHAPcnevA2BLnHojwj.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iZMn8ajBH5dhW0MPtOwjkVwtd.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CcAND4JxO08m1JmF2Vo2gNiy5.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - q3oHF1OdVqujQFarVdFLUSFd5.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7DbbO3y0FDvdQNpIf9u85G355.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AxJoyS3yzn1rkEbt5WF2Bp0j6.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BKqTp6YEFmcra1gufkV6jKUDc.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YjBGbuPaqCYDDbuLeJx2ZdzOx.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZQOaPy7wnWIOQmr763TeFtYsd.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XWvJbHzRPZUsp4SLJa35A1mvC.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން