އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދަނީ އޮމިކްރޯން، މިހާތަނަށް ފޮނުވި ސާމްޕަލް ތަކުން 74 އޮމިކްރޯންއަށް ޕޮޒިޓިވް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އާ ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަނީ

މީ ހަތަރު ވަނަ ރާޅު، ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްނުވެ މަހެއްވަރު ވެދާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރިސޯޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މައްޗަށް ގޮސް، މޮނިޓަރިންގައި 40 ރިސޯޓެއް

އޮމިކްރޯން އާ ދެކޮޅަށް އޮތް ދިފާއަކީވެސް ވެކްސިން، އަވަހަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖައްސަވާ!: ރައީސް

މާފުށީ ޖަލުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނި، ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެންނަނީ

އާންމުންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ ތެރޭ ފަށަނީ

މާފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫންވެސް އޮމިކްރޯން ފެނިއްޖެ، މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 27 ކޭސް

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް ކުރުކޮށްފި

އޮމިކްރޯންގެ އިތުރު އަށް ކޭސް ފެނިއްޖެ، މާލޭގައިވެސް އެ ވޭރިއަންޓް ދަނީ ފެތުރެމުން: އެޗްޕީއޭ

އަދަދުތައް އިތުރަށް މައްޗަށް، މިއަދު 384 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ފެތުރޭ ސްޕީޑް ހަލުވި ނަމަވެސް އޮމިކްރޯން އިން ފުއްޕާމެއަށް ގެއްލުންދޭ މިންވަރު ކުޑަ: ދިރާސާ

« 1