އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް

އޮމިކްރޯން ފެތުރޭ ހަލުވިމިނަށް ބަލާއިރު އާވޭރިއެންޓެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޮމެރިއޯންގެ ނަން އޮމިކްރޯން އާ ގުޅުވައި ޖޯކު ޖަހާތީ މަޖާ ރައްދެއް ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފުތާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް: ރައީސް

އިންފްލުއެންޒާ އާއި ކޮވިޑް-19 އެކުވެގެން އުފެދުނު "ފްލޮރޯނާ"ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އިޒްރޭލުން ފެނިއްޖެ

އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މަތިވަމުންދާތީ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފައިޒާއިން ކޮވިޑަށް އީޖާދުކުރި ގުޅަބޭހުން ރައްކާތެރިކަން 90 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކޮށްދޭ، ހުއްދައަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭން ނޭޕާލަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އަންގައިފި

އޮމިކްރޯންގެ އިތުރު ހަތަރުކޭސް ފެނިއްޖެ، ރައްކާތެރި ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ޑރ.އަފްޒަލް

އޮމިކްރޯން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބޫސްޓާ ޑޯޒްގެ ސަބަބުން އޮމިކްރޯން އިން ދިފާއުކޮށްދޭ މިންވަރު %75 އަށް އިތުރުކޮށްދޭ: ދިރާސާ

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ އޮމިކްރޯން ގެ ނުރައްކާ ކުޑަ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރުން އެންމެ ފަހަށް ބޭއްވުން ބުއްދިވެރި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ