އެންސްޕާ

އުލާގެ އިންޓަވިއު: އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް މި ދަރިފުޅު ހީލާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުން، ދުނިޔޭގައިވެސް މަދު ބައްޔެއް

ހަދިޔާ ފޮށީގައި ކުއްޖާއަށް ފުރަތަމަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

3

ބަލިމީހާއަށް އަގު ދަށް ބޭސް ދޫކުރުމަށް ފަހު އާސަންދަ އަށް "ވަގު" ބިލްތައް ފޮނުވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

އެންސްޕާ އިން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: އޮޑިޓް

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު މުތޯލިއާކޮށް، ހައްގުވެރިންނަށް އެހީ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ: ޝިދާތާ

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގޮތުގައި ޒަކާތުފަންޑުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

އަސާސީ ބޭސްތަކުގެ އަގު 33 އިންސައްތަ ދަށްކުރަނީ

އޭޑީކޭއިން ކުރާ ކަކުލު ހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ބޮޑު ބައެއް އާސަންދައިން ކަވަރުކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށްދޭ ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރާ މީހުންގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަނީ

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލު ކުރަނީ

އެންސްޕާގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯއަކަށް ރުގީ އައްޔަންކުރައްވައިފި