ނ. ވެލިދޫ

ރައްޓެހިންގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި އެކަކުގެ ބުރަކަށްޓަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނަނިކޮށް، ވެލިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖޭއެސްސީން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމުމުން ވެލިދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓު ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އިތުރު ނުރައްކަލެއްގެ ބިރަށް ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއަށް

އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ގޯސް، މިއަދު އެކަނިވެސް ހަތް ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

« 1