އެމްޕީއެލް

ރާއްޖެއަށް ކްރޫސްލައިނާތަކާއި ޔޮޓުތައް ގެންނަ އޭޖެންޓުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޕީއެލްއާ ހިއްސާކޮށްފި

އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެމްޕީއެލް އާ ހިއްސާކޮށްފި

އެމްޕީއެލުން މެލޭޝިޔާގެ ނޯތުޕޯޓާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޓަގު ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލުން 138 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ އިސް ވެރީން ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއަށް ހޭލުންތެރިކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން

ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ހިދުމަތް އޮޓަމޭޓްކޮށް ހިންގުމަށް އޮރަކަލް ފިއުޝަން ކްލައުޑް ބޭނުން ކުރަނީ

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ބާލާ މުދަލުގެ އަގުހެޔޮނުވާ މައްސަލައިގައި ކަމާ ގުޅޭ ކުންފުނިތައް ކޮމިޓީއަށް

އެމްޕީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

1

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހާބާ މާސްޓަރު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

1

އެމްޕީއެލުން ރިޓަޔާކުރެއްވި ފަސް ބޭފުޅަކަށް ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ

5 ...