މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

މީރާގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރަން، މުމްތާޒު، ލީނާ، ހުޝާމް އަދި އަޝާ އަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

މީރާގެ ބޯޑަށް 4 މެންބަރަކު އައްޔަންކުރަން 5 ބޭފުޅެއްގެ ނަން މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުުވައިފި

1

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އައްޔަން ކުރަން މުނައްވަރާއި ޝީރީން އަށް ކޮމިޓީިން ރުހުންދީފި

ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ދީ، އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސްއަށް އެންގުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމަށް: ވަކީލުން

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އޭޖީން މީރާއަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވައިފި

މީރާގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރަން އަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޖުލައި މަހުގެ އާމްދަނީ 69 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކުރާ ޖޫރިމަނާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ހަރުކަށި ނިޒާމެއް އުފައްދަން ޖެހިފައި

ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަންޏަށް ނިސްބަތްވާ ޖީއެސްޓީގެ އަދަދު އުނިކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

« 1