މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

ޓެކްސް ނުދައްކާ 393 ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

5

ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރޭ: އަމީރު

ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކާ 138 ފަރާތެއް، އެމީހުން އަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 192 މިލިއަނަށް

ތިންވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 20 ބިލިއަނަށް

ޖީއެސްޓީ އާއި އިންކަމް ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކުރަނީ

ގްރީން ޓެކްސްގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް

މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގްރީން ޓެކްސްއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 611 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައި 25 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އަލަށް ނަގަން ފެށި ޑިޕާޗާ ޓެކުހުން ދައުލަތަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނުބައި ތާރީހެއް ޖެހިފައި އޮތުމުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދަން ނިއުޒިލޭންޑުގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ހަމަޖައްސައިފި

« 1 ...