މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުންވެސް ތާއީދުކޮށްފި

މީރާއިން އުރީދޫއަށް ތިން މިލިއަން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

މީރާއަށް އަހަރުގެ މިހާތަނަަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

ޖަލަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަތުން މީރާ ހުޅުމާލޭ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފެނިއްޖެ

ކުލީގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓު ތަކުން ލިބެން ޖެހޭ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ތެރޭގައި މީރާއަށް 163 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ އަހަރު މީރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޑިސެމްބަރު މަހު މީރާއަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭން ފުރާ މީހުންގެ އަތުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓެކްސް ނަގަނީ

ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު އިތުރުވެ, ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

ލޯނު ދެއްކުމަށް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

« 1