މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަދުކުރީ ރަނގަޅަށް: އޮޑިޓް އޮފީސް

އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ހަރަކާތް ހިންގަނީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ކޮރަޕްޓު ބައެއް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ، ވަރުގަދަ ދައުވާއެއް ކުރެވޭނެ: މަންދޫބު

އެމްޑީޕީއާ ރައީސް ނަޝީދަށް ދެރަވާނެ ކަމެއް މާރިޔާ ނުކުރައްވާނެ: ބިގޭ

ވަކިވަކީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާން ސިފައިން ކަންބޮޑު ވޭ: މާރިޔާ

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވާކަމުގެ މައުލޫމާތު މާރިޔާއަށް ދިނިން، ފުލުހަށް އަންގާކަށް ނުބުނޭ: އިލްޔާސް

މިއީ ހަމަލާ ދިން މީހުން އަތުލަން އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: މާރިޔާ

ގާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް، ރިޓަޔާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ހިމަނައި ސިފައިންގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

ސިފައިންނަށް ދޭ ކޮވިޑް އެލަވަންސް ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާ ދޭ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ މިހާރު ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތް ދޭ މުއައްސަސާއެއް: ރައީސް

މިދިޔަ އަހަރު ސިފައިންގެ ކޮންމެ ފަސް މީހެއްގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކަށް އެކިކަހަލަ ތަންރީނު ދީފައިވާނެ: މާރިޔާ

« 1