މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ފެނަކަ އާއި އެމްއޭސީއެލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތިން މަސް ތެރޭގައި ވީއައިއޭ އިން ހިދުމަތް ހޯދި ޕަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް

އާ ޓާމިނަލުގެ ދިވެހިވަންތަ ފަރުމާ, ރާޅުބާންޏަކާއި ހުކުރު މިސްކިތުގެ ކުރެހުންތައް

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މަހުޖޫބު ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

އާ ރަންވޭ މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވަނީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވުން މެއި 15އަށް ލަސްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީއަކަށް ތޯހާ އައްޔަންކޮށްފި

އެލަވަންސް މައްސަލައިގައި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒަފުން މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

އެއިރޯޑްރޯމް ކޮންޓްރޯލް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެމަަޖެންސީ ހަރަކާތް މާދަމާ ވީއައިއޭގައި

ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ

« 1 ...