މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ގާބިލުކަން އެމްއޭސީއެލްގައި އެބަހުރި: ފައްޔާޒު

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑެއް! އިއްޔެ އެކަނި 239 ފުލައިޓް ހަރަކާތް

އެއާޕޯޓުތަކުން ފުރާ މީހުންއަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

2

ޑިސެމްބަރު އެކެއްގައި ވެލަނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ރެކޯޑެއް، އެދުވަހު އެއާޕޯޓުގައި 226 މޫވްމަންޓްސް

ދިގު ކިއުގައި ނުޖެހި ސަލާމަތްވުމަށް، ވަގުތު އޮއްވާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަންޓާ އެއާގެ އާ ލައުންޖާ އެކު ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ވީއައިއޭއިން ފުރި އެއާ އޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ރޯވެގެން އަނބުރާ ޖައްސައިފި

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 73 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 7،879 ރުފިޔާ ދީފި

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބަސެޑާސް 2019ގެ އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން

1
« 1