މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވަން ފޮޓޯ: ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު އެއާޕޯޓުގެ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވައިލެއްވުން

އާ ރަންވޭއަށް ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޓު ޖެއްސޭވަރު ވާނެ: އިލިޔާސް

ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލާއިރު ވީއައިއޭ ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ރާއްޖެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި

4

ފަތުރުވެރީންނަށް މަރުހަބާކިޔަން ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަނީ، ރައްކާތެރިކަން ފުރިހަމަޔަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީގެ ރައުޔު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ: ޔައުގޫބް

ނިއު ނޯމަލް: މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ މަޑުކުރެވޭނެ ކޮޓަރިތަކެއް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 98 ޕަސެންޓް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ހަރަދުތައް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި: މޫސާ ސޯލިހު

ނިއު ނޯމަލްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު ދުވާލަކު 10 ފުލައިޓު އަންނާނެ: އެމްއޭސީއެލް

ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ކޮވިޑް 19ގެ ނުރައްކާ ނެތްކަމަށް ޖަރުމަނުވިލާތުން ނިންމި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި

« 1