ޖަލުތައް

ޖަލުގޮޅިއަށް ތަފާތު ވިސްނުމެއް، އިންޓަނެޓް ވެސް ދޭންވީ، ގައުމީ ހިދުމަތަށް ވެސް ނެރެންވީ!

3

ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ބަޔާން ނަގާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ބަޔާން ނަގަނީ

ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ބަންދުކުރަން ހައި ސެކިއުރިޓީ ޖަލެއް ހަދަނީ

1

ގައިދީން ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަލަށްލީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދީންނާ ބެހިގެން ހަތަރުމީހުން ޖަލަށް

އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ލިޔަސް، ޔާމީން ޖަލަށް ލިޔަސް ރިލެބިލިޓޭޓްވާން ޖެހޭނެ: އިމްރާން

ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ، އެކަން ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: އިމްރާން

ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި އަޑުބަރޭ މިނިވަންވެއްޖެ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ޖަލު ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

އިގުތިސޯދީ ކުރިއެރުމާއެކު ޖަލުތައް ހުސްވާނެ: މައުސޫމް

« 1