ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް

އަތޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރަށްރަށުން މީހުން ބަދަލު ކުރުމަކީ މުސްތަގުބަލު މަރައިލުން، އެވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީ

ޕީސީއާރާ ނުލައި 88 ރަށަކަށް މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ވެސް ހިމެނޭ!

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

44 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އުތުރާއި ދެކުނަށް ތޫފާނުގެ އަސަރު، ރަށްވެހިން ހާސްކަމެއްގައި!

މުދާ ފެރީ ޝެޑިއުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ރަށު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަން އެމްޓީސީސީން އެދިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީތެރިކަން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރަން ނިންމައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު

« 1