ޚަބަރު

ޖިއޮގްރަފިކް ތަންތަނަށް ނަން ކިޔުމުގެ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި

މުހައްމަދު އިޝާން

ޖިއޮގްރަފިކް ތަންތަނަށް ނަން ކިޔުމުގެ އުސޫލު މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެލްއެސްއޭ) އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޖިއޮގްރަފިކް ތަންތަނަކީ ރަށްތަކާއި، ފަޅުތަކާއި، ފަރުތަކާއި، ހާހަލާއި، އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ ތަންތަނެވެ.

އެމްއެލްއެސްއޭއިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖެގެ ރަށްތަކާއި، ފަޅުތަކާއި، ފަރުތަކާއި، ހާހަލާއި، އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި، އަދި އެނޫންވެސް އެހެނިހެން ޖިއޮގްރަފިކް ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ނަމެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ތަންތަނަށް ނަމެއް ދިނުމާއި، އެފަދަ ތަނަކަށް ދީފައިވާ ނަމެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން "ޖިއޮގްރަފިކް ނަންތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީ" މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖިއޮގްރަފިކް ތަންތަނަށް ނަން ކިޔުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އުސޫލު އުސޫލު

 • ނަން ދިނުމުގައި ދިވެހިބަހުން ކިޔާ ނަމެއްކަމުގައިވުން
 • މުޖުތަމައުގެ އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސާދާ، ކިޔަންރީތި ފަސޭހަ ނަމަކަށްވުން
 • ކުރިން އެހެން ޖިއޮގްރަފިކް ތަނަކަށް ކިޔައިފައިވާ ނަމަކަށް ނުވުން
 • ރަށް ނުވަތަ އެރަށެއް އޮތް ސަރަޙައްދުގައި ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ނަމެއްދިނުން (ޖިއޮގްރަފީ، ޖިއޮލޮޖީ، ދިރޭތަކެތި، ތާރީހު)
 • ރަށުގެ ކުޑަ/ބޮޑުމިން، (މިސާލު: ދިގުރަށް، ކުޑަރަށް، ގަން، ދިއްފުށި، ދޫނިދޫ)
 • ރަށް އުފެދުމުގައި ހުރި ސިފަތައް (މިސާލު: އުސްފުށި، ބާރަށް)
 • ރަށް އޮތްތަން (ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ހިސާބުގަނޑު)
 • ރަށުގެ ގުދުރަތީ އުމުރު
 • ރަށުގެ ޚާއްސިއްޔަތު (ރަށުގައި ނުވަތަ ވަށައިގެންވާ ވަސީލަތްތަ ކާއި، ދިރުންތައް ނުވަތަ ޖިއޮލޮޖިކަލް ފީޗާސް)
 • ރަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ތާރީހަށް ރިއާޔަތްކޮށް

ޖިއޮގްރަފިކް ނަންތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ އިދާރާތަކުގެ މެމްބަރުން

 • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ
 • މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
 • ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 • ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އެމްއެލްއެސްއޭއިން ބުނީ، ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ޖިއޮގްރަފިކް ތަނަކަށް ނަންކިޔުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ނަންތަކާއި، އެނަމެއް ހުށަހަޅާ ސަބަބުތައް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބަޔާންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ފިޔަވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ރަށަކަށް ނަމެއް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އެފަރާތަކުން ފަޅެއްގައި ހިއްކާފައިވާ ރަށެއްކަމުގައިވާނަމަކަމަށް އެމްއެލްއެސްއޭއިން ބުންޏެވެ. އަދި އެރަށަކީ ނުވަތަ އެރަށް ހިމެނޭ ފަޅަކީ އެފަރާތައް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް/ފަޅަކަށް ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމްއެލްއެސްއޭއިން ބުންޏެވެ.

ރަށަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ބަދަލުކުރަން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށަކަށް ވާނަކަމަށާއި އެގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެފަރާތާއި ރަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް އެމްއެލްއެސްއޭއިން ބުންޏެވެ.