Close

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

1440 ގައި މައްކާ އާއި މަދީނާގެ ހޮޓަލަށް 54.2 މިލިއަން ހަރަދުކުރި، އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރު

ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޮވާމުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

އުމްރާވެރީން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފުރާނެ، އިތުރު ފައިސާއެއް ނުނަގާނަން: ސަފާ ގްރޫޕު

ސަފާ ގުރޫޕުގެ އުމްރާވެރިން މި ރޯދަ މަހު އުމްރާއަށް ފޮނުވުމަށް އަންގައިފި

ހިމަންދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ސަފާ ގުރޫޕުގެ އުމްރާ ދަތުރު ފަހު ވަގުތު ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ހައްޖު ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބާތިލުކޮށް، އަލުން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ޔޫއޭއީން ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނަށް 100 އިފްތާރު ޕެކޭޖު ހަދިޔާކޮށްފި

« 1 ...