އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޚަތީބު ސަސްޕެންޑުކުރީ ހުތުބާއަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުން: މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ ބަހުރުވައިން ހުތުބާ ކިޔުމުން ޚަތީބަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޕީއެސް މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

މިސްކިތްތަކުން ނަމާދުކުރާ އަޑު ލައުޑް ސްޕީކަރުން ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން އަންގާފައިނުވާނެ: މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތަކުން ނަމާދުކުރާ އަޑު ލައުޑް ސްޕީކަރުން ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން އަންގައިފި

ގްރޫޕް ހަދައިގެން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މުދިމަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ރާފިއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ފަތުވާ މަޖިލިސް ހަރަކާތްތެރިކުރުވަން ޑރ. ޝަހީމް ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ހިންގި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ބެހި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

« 1 ...