އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް 19 : މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

"ބޮޑުދުމާ ހިނގުން" ކުރިއަށް ނުގެންދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

ހުކުރު ހުތުބާ އަދި ހުކުރު ނަމާދު ކުރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސައޫދީ ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލާއި މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ވިސާތައްވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ ތިމާގެ އިސްލާމްކަން ނެތިގެންދާ ފަދަ ކަމެއް: ހުތުބާ

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްލޭ ފަދަ ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގާ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ލިބެންޖެހޭ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެކުންފުނިން އަންނަނީ ދައްކަމުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް 15 ކުންފުންޏަކުން ބިޑު ހުށައަޅައިފި

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 37

2

އެއްވެސްއިރަކު އިސްލާމިކް މިިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު މުސާރަ ނަގާފައިވޭ

ދީނާއި ސިޔާސަތުގެ ގުޅުން - 7

2
« 1 ...