އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން

ރޯދަމަސް ނިމޭއިރުވެސް ސައުދީ ކަދުރެއް ނުލިބުނު، ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް މިފަހަރު އޮންނާނެ

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަޒުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ލިބޭނީ 453 ހައްޖު ކޯޓާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އަށްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ކުރީ އަހަރުތަކާ ބަލާފައި މިއަދަދު ދަށް: މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ ހައްޖަކީ އެއްމިލިޔަން މީހުންގެ ހައްޖެއް!

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ބާއްވަން އިދިކޮޅަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

މިއަހަރު ލިބެނީ 50 ޓަނު، ލިބުން ލަސްވަނީ ކަދުރު މޫސުން ލަސްވުމުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިފަހަރު ސައުދީ ކަދުރު ލިބޭނީ ރޯދައިގެ ފަހު ދިހައަށް، ބަހާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ

« 1 ...