އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސް: ރިލިޖަސް ރިހިބިލިޓޭޝަން

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސް މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައި

މުފްތީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެއްވާ ފުރަތަމަ ދަރުސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

މާދަން ރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތައާ ގުޅިގެން ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން މެންދަމު 12 ޖަހާއިރު

ވަން ފޮޓޯ: ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނިމުމަކަށް

1

ސަލްމާން މިސްކިތް ވަރަށް ފުރިހަމަ، މަސައްކަތް މިމަހު ނިމޭނެ

މާލެ، އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި މުފްތީ މެންކު ދަރުސް ދެއްވަނީ

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަމާޒަކީ ހުރިހާ މިސްކިތްތައް ދެއަހަރާ ބައިގެ ތެރޭގައި އޭސީކޮށް ނިންމާލުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ކީރިތި ރަސޫލާ، ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ: ހުތުބާ

މާދަމާ ހިފާ އިރުކޭތައާ ގުޅިގެން ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން ހެނދުނު 8:50 ގައި

« 1 ...