އައިފޯން

އަައިފޯން 15 އަގުބޮޑުވާނެ

1

މި އަހަރު އެޕަލްއިން ނެރޭނެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް، އައިފޯނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު!

ކިތަންމެ ބައިވަރު ޖީބީއެއްވިޔަސް ޖާގަ ފުރުމަށް ހައްލެއް ނުލިބުނު؟ މިއޮތީ ރަނގަޅު ހައްލެއް!

އިންޑިއާގައި އައިފޯނު އުފައްދާ ވަރު ތިންގުނަ އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

ޗައިނާ އައިފޯނު ފެކްޓަރީގެ ހަމަނުޖެހުމާ ހެދި އެޕަލްއަށް 6 މިލިއަން އައިފޯނުގެ ގެއްލުން

އައިފޯން 14ގެ ބެޓެރީ މާ އަވަހަށް ދާނަމަ އަވަހަށް މި ދެކަންތައް ކޮށްލާ!

ވާދަވެރި ސެމްސަންގް ބުނަނީ އެޕަލް އިން 2024 ވަނަ އަހަރު ފަތްޖެހޭ ފޯނު ނެރޭނެކަމަށް!

އައިފޯން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފެކްޓްރީގައި ކޮވިޑް ފެތުރި "ލޮކްޑައުން"ގައި

އައިފޯނު 14 ޕްލަސްގެ ވިޔަފާރި ދަށަސް، ޕްރޯ އަދި ޕްރޯމެކްސްގެ ވިޔަފާރި ބޮޑުތަނުން މަތީގައި

އެޕަލް އިން ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުން ޔަގީންކޮށްދީފި، އެއް ބިލިއަން ލައިޓްނިން ކޭބަލްތައް ކުނިގޮނޑަށް

އާ ފީޗާސް ތަކާއި އެކު އައިއޯއެސް 16.1 ލޯންޗް ކުރަނީ

އައިފޯނު 14 ޕްލަސްގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެ އުފެންދުން މަދުކުރަނީ

3