އައިފޯން

އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް, ބެޓެރީ ޓެސްޓުން އެއްވަނަ

ކުރީގެ އައިފޯނެއް ފޮށީގައި ނުކަނޑާ އޮތްނަމަ ތިރީސް ހާސް ޑޮލަރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ!

އައިފޯން 14 އަދި 14 ޕްރޯގައި އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް އެޕަލްއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބްރެޒިލްގެ ކޯޓުން އެޕަލް ޖޫރިމަނާކޮށް، ޗާޖަރާއެކު އައިފޯނު 14 ވިއްކަން އަމުރުކޮށްފި

އެކްސިޑެންޓެއް ވީކަމަށް ހީކޮށް އައިފޯނު 14އިން އަމިއްލައަށް 911އަށް ގުޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގެ އާ ގާނޫނު: އެޕަލްއިން ދެން ނެރޭ އައިފޯން ތަކުގައި ސީ ޕޯޓް ޗާޖް ހިމަނަން މަޖުބޫރު!

ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ބުނިގޮތް ނުހަދައި އައިފޯނު 14 ގަނެވުނީތީ ހިތާމަކުރަނީ

2

އައިފޯން 14 ގެނެސްދޭ ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއް

1

އައިފޯން 14 އިންޑިޔާގައި އުފައްދަން ފަށަނީ، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓުމެންޓަށް އިންޑިއާގެ މަރުހަބާ!

އައިއޯއެސް 16 އާއި އެކު އައިފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީީ ހުލިވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އެޕަލް ގެ އެންމެ ފަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ގަޑި، އެޕަލް ވޮޗް އަލްޓްރާ

އައިފޯނު 14 ގެ މޮޅު ޑައިނަމިކް އައިލަންޑު، އެންޑުރޮއިޑުން ކޮޕީކޮށްފި

1
4