އައިޖީއެމްއެޗް

ދަނގެތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް، ފާހަނާ ތެރެޔަށް ވެއްޓި އަތް ބިނދިއްޖެ

1

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ކޮވިޑު މަރު: އުމުރުން ދެމަހުގެ ޔައިލް ވަކިވެދިޔައީ އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދިގޮތަށް

ރުކުން ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ، ދެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވަނީ

މެޝިންތަކަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އައިޖީއެމްއެޗުން ލޭގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނަރުސް މަރުވީ ދިން އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން، ދަންޖެހިގެން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ފުލުހުން

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުގެ މަރު: މަރުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން ފިރިމީހާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔަ؟

2

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހެއް މަރުވުން: ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހެދުމަށް ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލައިފި

ނަރުހުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ގެންދާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: ފުލުހުން

ރޯގާ ޖެހިގެން ހަ ކުއްޖަކު އައިސީޔޫގައި

ނަރުސްމީހާ މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނަރުސްމީހާ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ދަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނާ ނަރުހުގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް: ފިރިމީހާ ފުރުން މަނާކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

... 7 ...