ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މީހެއްގެ ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ ނުގެންނަންވެގެން ދަރިފުޅު ހުޅުމާލޭ ސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށްފި

6

އިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއިން ބޮލަށް ގަލެއް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި މީހަކު ވަޅީން ބިރުދައްކައި، ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ހުރީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް އުކާލައިފައި: ކޮމިޓީ

ފުލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގަ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލެ ބީޗް ހުސްކުރުމަށްދިން މުއްދަތު ހަަމަވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް ވިޔަފާރިކުރުން ދަނީ ކުރިއަށް!

ރައީސް ސޯލިހު އަދި އަނބިކަނބަލުން ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

1

މަޑުން ދުއްވަން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް "މީތި ސަޅި"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ޓްރާންސްޕޯޓުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

... 12